با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

پرس سرشانه با کش پشت بدن ایستاده

پرس سرشانه با کش پشت بدن ایستاده. نمای جانبی
پرس سرشانه با کش پشت بدن ایستاده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید