فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

سرشانه جلو سیم کش طنابی تک از عقب ایستاده

سرشانه جلو سیم کش طنابی تک از عقب ایستاده. نمای جانبی
سرشانه جلو سیم کش طنابی تک از عقب ایستاده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید