با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

پرس سرشانه دستگاه

پرس سرشانه دستگاه. نمای جانبی
پرس سرشانه دستگاه. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید