فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

پرس سرشانه دمبل نشسته

پرس سرشانه دمبل نشسته. نمای جانبی
پرس سرشانه دمبل نشسته. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید