با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

پرس سرشانه دمبل موازی نشسته

پرس سرشانه دمبل پرس سرشانه دمبل موازی نشسته. نمای جانبیموازی نشسته. نمای جانبی
پرس سرشانه دمبل موازی نشسته. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید