فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

پرس سرشانه دمبل موازی نشسته

پرس سرشانه دمبل موازی نشسته. نمای جانبی
پرس سرشانه دمبل موازی نشسته. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید