با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

پرس سرشانه دمبل تک نشسته

پرس سرشانه دمبل تک نشسته. نمای جانبی
پرس سرشانه دمبل تک نشسته. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید