فیتیتو
فیتیتو

حرکات تمرینی

پرس سرشانه دمبل آرنولدی نشسته

پرس سرشانه دمبل آرنولدی نشسته. نمای جانبی
پرس سرشانه دمبل آرنولدی نشسته. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید