با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

پرس سرشانه آرنولدی دمبل تک نشسته

پرس سرشانه آرنولدی دمبل تک نشسته. نمای جانبی
پرس سرشانه آرنولدی دمبل تک نشسته. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید