با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

سرشانه جلو نظام دمبل جفت چکشی خوابیده

سرشانه جلو نظام دمبل جفت چکشی خوابیده. نمای جانبی
سرشانه جلو نظام دمبل جفت چکشی خوابیده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید