با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

حالت جنگجو 2

حالت جنگجو 2. نمای جانبی
حالت جنگجو 2. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید