فیتیتو
فیتیتو

حرکات تمرینی

حالت جنگجو

حالت جنگجو. نمای جانبی
حالت جنگجو. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید