با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

خم شدن تنه حالت مثلث

خم شدن تنه حالت مثلث. نمای جانبی
خم شدن تنه حالت مثلث. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید