با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

خم شدن تنه به پایین

خم شدن تنه به پایین. نمای جانبی
خم شدن تنه به پایین. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید