فیتیتو
فیتیتو

حرکات تمرینی

وضعیت پشت صاف نشسته

وضعیت پشت صاف نشسته. نمای جانبی
وضعیت پشت صاف نشسته. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید