با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

حالت جنگجو معکوس

حالت جنگجو معکوس. نمای جانبی
حالت جنگجو معکوس. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید