فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

وضعیت پلانک

وضعیت پلانک. نمای جانبی
وضعیت پلانک. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید