فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

خم شدن تنه به پایین نیمه

خم شدن تنه به پایین نیمه. نمای جانبی
خم شدن تنه به پایین نیمه. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید