فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

حالت تاج گل

حالت تاج گل. نمای جانبی
حالت تاج گل. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید