با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

حالت کشش سگ رو به پایین

حالت کشش سگ رو به پایین. نمای جانبی
حالت کشش سگ رو به پایین. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید