فیتیتو
فیتیتو

حرکات تمرینی

حالت سگ رو به پایین تک پا بالا

حالت سگ رو به پایین تک پا بالا. نمای جانبی
حالت سگ رو به پایین تک پا بالا. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید