فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

وضعیت چهار زانو

وضعیت چهار زانو. نمای جانبی
وضعیت چهار زانو. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید