فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

حالت قایق

حالت قایق. نمای جانبی
حالت قایق. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید