با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

کیک ساید با کش لوپ ایستاده

کیک ساید با کش لوپ ایستاده. نمای جانبی
کیک ساید با کش لوپ ایستاده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید