با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

زیربغل قایقی با کش جفت خم ایستاده

زیربغل قایقی با کش جفت خم ایستاده. نمای جانبی
زیربغل قایقی با کش جفت خم ایستاده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید