با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

زیربغل با کش تک خم ایستاده

زیربغل با کش تک خم ایستاده. نمای جانبی
زیربغل با کش تک خم ایستاده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید