فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

زیربغل با کش نشسته جفت

زیربغل با کش نشسته جفت.نمای جانبی
زیربغل با کش نشسته جفت.نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید