فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

نشر خم با کش

نشر خم با کش. نمای جانبی
نشر خم با کش. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید