با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

کیک ساید با کش لوپ 45 درجه نشسته

کیک ساید با کش لوپ 45 درجه نشسته. نمای جانبی
کیک ساید با کش لوپ 45 درجه نشسته. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید