با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

نیم پل با خارج پا کش لوپ خوابیده

نیم پل با خارج پا کش لوپ خوابیده. نمای جانبی
نیم پل با خارج پا کش لوپ خوابیده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید