فیتیتو
فیتیتو

حرکات تمرینی

ساق پا ایستاده

ساق پا ایستاده. نمای جانبی
ساق پا ایستاده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید