فیتیتو
فیتیتو

حرکات تمرینی

جلوبازو با کش

جلوبازو با کش. نمای جانبی
جلوبازو با کش. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید