با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

جلوبازو با کش تک

جلوبازو تک با کش. نمای جانبی
جلوبازو تک با کش. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید