با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

جلوبازو با کش متناوب

جلوبازو با کش متناوب. نمای جانبی
جلوبازو با کش متناوب. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید