با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

کیک بک با کش لوپ ایستاده

کیک بک با کش لوپ ایستاده. نمای جانبی
کیک بک با کش لوپ ایستاده. نمای خلفی

دیدگاهتان را بنویسید