فیتیتو
فیتیتو فیتی تو

حرکات تمرینی

حالت شنا تک پا با جابه جایی پنجه پا

حالت شنا تک پا با جابه جایی پنجه پا. نمای جانبی
حالت شنا تک پا با جابه جایی پنجه پا. نمای خلفی

دیدگاهتان را بنویسید