با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

کیک ساید با کش لوپ خوابیده

کیک ساید با کش لوپ خوابیده. نمای جانبی
کیک ساید با کش لوپ خوابیده. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید