با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

زیرشکم برف پاک کن

زیرشکم برف پاک کن. نمای جانبی
زیرشکم برف پاک کن. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید