با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

چرخش بالاتنه

چرخش بالاتنه. نمای جانبی
چرخش بالاتنه. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید