با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

از حالت پلانک به شنا

از حالت پلانک به شنا. نمای جانبی
از حالت پلانک به شنا. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید