با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

پروانه قیچی به پهلو

پروانه قیچی به پهلو. نمای جانبی
پروانه قیچی به پهلو. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید