با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

ضربه پاشنه به باسن خوابیده متناوب

ضربه پاشنه به باسن خوابیده متناوب. نمای جانبی
ضربه پاشنه به باسن خوابیده متناوب. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید