فیتیتو
فیتیتو

حرکات تمرینی

از حالت سوپرمن به شکم وی

از حالت سوپرمن به شکم وی. نمای جانبی
از حالت سوپرمن به شکم وی. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید