با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

از حالت سوپرمن به شکم وی

از حالت سوپرمن به شکم وی. نمای جانبی
از حالت سوپرمن به شکم وی. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید