با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

اسکوات سومو

اسکوات سومو. نمای جانبی
اسکوات سومو. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید