با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

پرش درجا

پرش درجا. نمای جانبی
پرش درجا. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید