با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

برپی استاندارد

برپی. نمای جانبی
برپی. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید