با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

اسکوات زانو بالا متناوب

اسکوات زانو بالا متناوب. نمای جانبی
اسکوات زانو بالا متناوب. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید