با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

حالت اسکوات ساق پا متناوب

حالت اسکوات ساق پا متناوب. نمای جانبی
حالت اسکوات ساق پا متناوب. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید