با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

اسکوات با گام قیچی به پشت

اسکوات با گام قیچی به پشت. نمای جانبی
اسکوات با گام قیچی به پشت. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید