با فیتیتو

همیشه فیتی تو

حرکات تمرینی

پروانه از جلو قیچی

پروانه از جلو قیچی. نمای جانبی
پروانه از جلو قیچی. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید