فیتیتو
فیتیتو

حرکات تمرینی

برپی اسپایدر

برپی اسپایدر. نمای جانبی
برپی اسپایدر. نمای قدامی

دیدگاهتان را بنویسید